Често задавани въпроси

Физически и юридически лица, които имат подходящо обезпечение.
Ние предоставяме за Вас гъвкави варианти за погасяване на заема, в зависимост от Вашето желание и възможности, и съобразно нашата преценка:
Погасявате чрез равни месечни вноски (анюитетни вноски) за целия период на заема
Погасявате лихвата всеки месец, а в края на периода погасявате главницата наведнъж
Погасявате лихвата всеки месец, а главницата връщате на части, заедно с последните няколко вноски
Недвижима собственост, движими вещи, вземания, дялове в предприятия, финансови активи и други приемливи обезпечения.
В случай че физическо лице погаси заема си преди изтичане на 1 (една) година от датата на усвояването, дължимата такса ще бъде в размер на 1% (един процент) от предсрочно погасената сума от кредита. Такса не се дължи ако погасяването на заема е след изтичане на 1 (една) година от датата на усвояването. За юридическите лица, таксата се определя по договаряне.
Ще бъде необходимо да предоставите документи по Вашето обезпечение. Видът на документите зависи от предлаганото от Вас обезпечение.
Предварително одобрение можете да получите веднага при подаване на попълнена заявка за кредит, подадена през формата от нашия сайт или след първоначалния разговор по телефона с наш представител. Окончателен отговор от нас можете да очаквате до 2 работни дни от представянето на всички поискани от наш представител документи.
След подписване на договор за кредит и осигуряване на необходимите документи по предоставеното обезпечение, парите ще бъдат наредени по Вашата сметка в срок до 3 работни дни.
Не. В случай че заемът бъде погасен предсрочно, лицето не дължи никакви допълнителни такси или комисиони, освен дължимата лихва за периода на използване на кредита.
В случай че са налице обстоятелства, които биха затруднили връщането на заема към някакъв момент, съгласно уговореното в избрания погасителен план, моля, при първа възможност да се свържете с наш представител на телефон 02 494 21 21 или на имейл на контактното лице по Вашия заем, за да обсъдим опциите за действие.
При възникнали допълнителни въпроси, моля свържете се с наш представител на телефон 02 494 21 21 или по имейл: [email protected].
adwise pixel