Отказ от наследство - какво трябва да знаем

Отказ от наследство – вреда или полза?

отказ от наследство,наследяване на задължения,да се откажем от наследство В наши дни все повече хора теглят кредити. Поради тази причина все повече зачестяват и случаите, в които даден човек наследява и огромна сума дължими пари, които могат да се окажат непосилни за изплащане за него. Можем ли да предприемем нещо в случаи, че сме наследили непосилна за нас сума за погасяване от наш близък? Вариантът е да се откажем от наследство. Какви са сроковете, условията, рисковете и стъпките при отказ от наследство?

 

Има ли срокове и какви са те?

Според законодателството на Република България няма конкретен срок, в който наследникът може да се откаже от наследство. Важно уточнение е, че кредиторите или други лица с правен интерес могат да предявят такъв пред съда, чрез който да задължат длъжника да заяви в този срок дали приема, или се отказва от наследството. Ако в този период наследникът не обяви своето решение, то той губи правото да приеме наследството. Като отказът от наследство не може да бъде направен под условие, за определен срок или за определена част от наследството.

 

Отказът от наследство по всяко време важи само за случаите, в които наследството не е прието. Много хора не знаят, че освен чрез изрично приемане, то може да се случи и чрез конклудни действия, от което повечето кредитори се възползват. В съдебната практика конклудните действия могат да бъдат тегленето на суми от влог на наследодателя, разпореждане с идеална част от наследствен имот, плащане на задължение на наследодателя и др. В случай, че под една или друга форма кредитът бъде приет от наследника, то той губи правото си на отказ в бъдеще.

 

Полемично е дали малолетни и непълнолетни наследници могат да извършват откази от наследство. Към момента  съдилищата не вписват такива откази, защото се очаква тълкувателно решение на Върховния касационен съд.

 

Какви са стъпките при подаване на заявление за отказ от наследство?

За да бъде правно издържан, отказът от наследство трябва да бъде вписан в особената книга на районния съд. Компетентен е районният съд по последния постоянен адрес на наследодателя.

 

Наследникът, който иска да се откаже от наследството, трябва подаде в този районен съд специално Заявление за отказ от наследство, като то задължително трябва да е с нотариално заверен подпис на наследника. Документите, които са необходими за отказът, са следните:
  • Молба от наследника
  • Препис-извлечение от акта за смърт на наследодателя;
  • Удостоверение за наследници;
  • Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник;
  • Вносна бележка за платена държавна такса ( 20лв. за вписване и 5лв. за удостоверение)
Районният съд вписва направения отказ в особена книга, а на наследника се издава специално удостоверение. Тази книга е публична и всеки може да направи справка за направен отказ от наследство.

Отказ от наследство

 

Какво се случва, след като се откажем от наследство?

При направен отказ, лицето, което се е отказало,  губи завинаги правото си на наследство, както и на такова, открито след вписването на самия отказ. Като наследниците на отказалия се няма да заменят и следователно да получат неговия дял.

 

Дълговете по отношение на наследство се предават до втора роднинска линия – ако се откажете от наследство, то вашето дете ще получи всички дялове на задълженията, които са били на първоизточникът. За да се избегне това, е нужно детето Ви също да се откаже от наследство като дори Вие можете да подадете заявлението, но за тази цел трябва да бъдете изрично упълномощени от тях за това с пълномощно с нотариална заверка. При подаване на такъв тип заявление от Вас и Вашето дете, внуците Ви няма да подлежат на отговорност по изплащане на родственото задължение.

 

Отказът от наследство включва цялото имущество на наследодателя и не може да бъде направен частичен отказ. Също така той не може да бъде направен в полза на друг наследник. Единичният отказ води до по-големи дялове за плащане на останалите наследници. В практиката много често децата на починалия правят отказ с намерението цялото наследство да бъде получено от преживелия съпруг или съпруга.

 

Друг често срещан случай е отказът от наследство на човек с много големи (непосилни) за него собствени задължения. По този начин се цели човекът да запази наследството си, като възпрепятства  банките да достигнат законно до възможността да разполагат с него по родствена линия. При този казус кредиторите имат право да поискат законово унищожение на отказа в своя полза. Искът трябва да бъде заведен в срок от една до три години  след узнаването за желанието за отказ.

 

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ