Бизнес финансирането - какво трябва да знаем - CreditTrust

Бизнес финансирането – какво трябва да знаем

Изграждането и управлението на собствен бизнес са времеемки и изискващи много воля и усилия задачи, без значение от размера и сферата на дейност на Вашата компания. Колкото и добре да сте планирали фирмените разходи, малко допълнително финансиране често може да е ключа към желания растеж или нужната подкрепа в решителни моменти. Бизнес кредите са продукт, създаден именно с тази цел – да предоставя възможност на предприятието да ползва допълнителен капитал, тогава, когато е нужно. Тук ще разгледаме по-важните характеристики на бизнес кредите, как и кога могат да ви бъдат от полза.  

Какво е бизнес кредит?

Фирмените кредити са заеми, отпускани на юридически лица за целите на техния бизнес. Традиционно такъв тип финансиране се предлага от банките, но небанковите финансови институции все повече навлизат и в този сегмент. Друг източник на средства за нуждите на бизнеса и изключително благоприятна възможност за развитие е ползването на средства от т.нар. европейски програми за финансиране. В не малко случаи използването на такива програми или на небанковите финансови институции са решението за осигуряване на финансиране ако, например, фирмата изпитва финансови затруднения или става въпрос за стартиращ бизнес (т.нар. start-up финансиране). Един внимателно подбран бизнес кредит в подходящият момент може да бъде добър вариант да си осигурите повече оборотни средства или да разширите дейността си.  

За какво можете да използвате бизнес кредит?

Според целта на заема, бизнес кредитите се делят на два основни типа:   А. Оборотни кредити Тези бизнес кредити целят да дадат достъп до допълнителни оборотни средства за текущите нужди на бизнеса. Тъй като нормално ползите от тях могат да бъдат отчетени в рамките на година, те са сравнително краткосрочни – до 12, в някои случаи 18 месеца.   Б. Инвестиционни кредити Тези заеми се отпускат за разширяване на дейността на компанията, закупуване на техника и оборудване, стартиране на нов тип дейност, ремонтни дейности и др. Тъй като са ориентирани към по-дългосрочното развитие на бизнеса, те обичайно със срокове над 12 месеца.

Какво са обезпечения и гаранции?

Ако се нуждаете от по-малка сума за финансиране, на пазара се предлагат и оферти за необезпечени заеми. За да кандидатствате за по-големи суми заемни средства, обичайно кредиторите изискват обезпечения или гаранции. Те могат да бъдат под различна форма, но най-често прилаганите са:
  • Недвижимо имущество
  • Машини и оборудване
  • Залог на бъдещи вземания
  • Банкови гаранции
  • Поръчителство
  Собствеността на предлаганите обезпечения може да е на кредитоискателя, но също и на трети лица – физически лица или други юридически лица. Разнообразието от варианти за гарантиране на кредита позволява да се избере опция, която най-добре отговаря на спецификата състоянието на бизнеса.   Бизнес кредитиране  

Какво финансиране може да се получи при бизнес кредитиране?

Трудно е да се определят конкретни рамки на бизнес кредитите, тъй като те в голяма степен зависят от типа дейност, целта на заема и финансовото състояние на фирмата кредитоискател. За да прецени каква сума може да бъде отпусната, кредитиращата компания обикновено обследва счетоводните документи на бизнеса. Така например, за да се изтегли оборотен кредит от 500 000 лв., кредиторът трябва да прецени дали тази сума е адекватна спрямо годишните обороти на компанията кандидат за кредит, както и дали бизнеса ще може да генерира нужните печалби, за да обслужва исканото кредитно финансиране.  

Какви разходи има по бизнес кредита?

Преди да се сравняват оферти на различни банки, е нужно да се уточни какви лихви, такси и други комисиони  включва всяка една от тях.   Лихви Лихвите по бизнес кредити обикновено са плаващи. Те се състоят от 2 компонента – фиксирана надбавка и пазарен индекс или референтен лихвен процент. От своя страна РЛП може да съдържа в себе си пазарни индекси или други индикатори, но само такива, които са публикувани официално от БНБ и НСИ. Възможно е също така РЛП да съдържа комбинация от двете.   Такси При бизнес кредитите, най-често се начисляват и някои такси свързани с различни услуги:
  • Такса за разглеждане на документи
  • Такса за усвояване
  • Такса за управление на кредита
  • Такса ангажимент
 

Какво е годишен процент на разходите?

ГПР е индикатор, който показва общото оскъпяване на дълга. При изчисляването му в него се включват и се представят като процент от сумата на заема както лихвите, така и всички такси и комисионни, които се начисляват по кредита. За това ГПР е един от най-важните фактори, когато се избира измежду няколко оферти и е задължително да му се обърне внимание, разбира се, без да се абсолютизира неговото значение.  

Кандидатстване и одобрение

Процесите по кандидатстване и одобрение за бизнес кредити са специфични според сферата на дейност на фирмата и целта на заема. В повечето случаи кредиторът изисква да се запознае с набора от счетоводни документи на фирмата, като е възможно да има изисквания и за това от колко време компанията съществува и реално осъществява дейност. Обичайна практика и решаващо за одобрение на бизнес кредитите, е изследването на кредитната история на дружествата кандидати за финансиране, както и на свързаните лица и собствениците на капитала. Финансовият анализ на счетоводните документи и целта на кредита обикновено отнемат по-дълго време отколкото този процес при физическите лица.   Практиката показва, че немалка част от стартиращите фирми без история и тези с недоказуеми доходи не могат да вземат кредит от банка. Отказът на финансирането от банките  много често води до фалит малки и средни дружества, които имат моментни затруднения или са в начален стадии на развитие.  За такива фирми съществуват друг вид кредити – кредит срещу ипотека на собствен имот. Такова лицензирано дружество, което предлага кредити срещу ипотека на физически или юридически лица от 10 000 до 2 000 000 лв.., въпреки съществуващи проблеми като лоша кредитна история, липса на доходи или отказ от банково кредитиране, е Кредит Тръст.  

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ